SNELLE & PROFESSIONELE UITVOERING VAN
UW SCHILDER- EN RENOVATIEWERKEN…

Contacteer ons!

Algemene voorwaarden

1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De algemene voorwaarden worden als aanvaard beschouwd door de contractspartij bij de ondertekening van de prijsofferte en of bestelling.

2.Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend indien de contractspartij een vennootschap is. Gehuwde particulieren zijn solidair verbonden. Onze offerte blijft 2 maanden geldig, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meewerken met alle middelen van recht worden bewezen.
3. Prijzen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De overeengekomen prijzen zijn slechts bindend indien de offerte met de vermelde prijs binnen de 2 maanden na de bestelling worden doorgegeven.
4.Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en De Verfbeurs BV behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
5. De termijn van levering die werd voorzien bij de bestelling geldt enkel bij wijze van raming en verbindt De Verfbeurs BV niet. De koper kan zich in geen geval beroepen op schadeloosstelling of verbreking van de overeenkomst. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van De Verfbeurs BV om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd van €30 per dag voor de gederfde winst. De Verfbeurs bvba bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

6.Eigendomsvoorbehoud. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van De Verfbeurs BV zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

7.Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien van de klant. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Voor nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) dienen wij een extra kost aan te rekenen van 250,00€ incl. btw.

8.De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. Parkeerplaatsen dienen voorzien te worden door de klant bij lossen en laden van grote of vele goederen en materialen.

9.Aanvaarding. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 5 dagen na de plaatsing of uitgevoerde werken volgens ondertekende offerte geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan De Verfbeurs BV , de werken geacht worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

10.Waarborg. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
11.Klachten. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing of uitgevoerde werken bestonden moeten binnen de 5 dagen aangetekend worden gemeld aan De Verfbeurs bvba, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout verf of lakwerk, de werking van het hout,gebruikte materialen of lichte verschillen in de afmetingen van verwerkte materialen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

12.Annulatie. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant of nabestaanden bij overlijden zal deze steeds een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs.
13.Facturatie. De facturatie gebeurt in schijven van 50% en 25% deze dienen betaald te worden bij de ondertekening offerte en bij het opstarten der werken of 75 % voorschot bij bestelling van goederen en raamdecoratie in de winkel, saldo contant bij einde der werken of geleverde goederen.
14.Betalingen. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar contant na factuurdatum op de zetel De Verfbeurs BV Iedere koper is hoofdelijk aansprakelijk. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 7 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

15.Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt  zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer De Verfbeurs bvba door deze schorsing schade lijdt, zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan De Verfbeurs BV  het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art.13.

16.Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 10 % per jaar op de openstaande sommen. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 €. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden

17. Bevoegdheid. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van Antwerpen of Geel en zijn territoriaal bevoegd.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken